sahypa_banner

Kiçijik çukurly ekrany nädip saýlamaly?

A saýlanyňyzdakiçi göwrümli LED displeý, Ekranyň zerurlyklaryňyza laýyk gelmegini üpjün etmeli birnäçe faktor bar. Ine, göz öňünde tutulmaly esasy faktorlaryň käbiri:

göz öňünde tutmaly esasy faktorlardyr

Piksel meýdançasy:

 Piksel meýdançasy

Piksel meýdançasy, LED displeýdäki her pikseliň arasyndaky aralygy aňladýar. Umuman aýdanyňda, meýdança näçe kiçi bolsa, çözgüdi şonça ýokary we şekiliň hili şonça gowy. Şeýle-de bolsa, kiçi göwrümli displeýler has gymmat bolup biler, şonuň üçin býudjetiňizi şekiliň hiline laýyklaşdyrmak möhümdir.

Aralygy görmek:

 Aralygy görmek

Görüş aralygy tomaşaçy bilen LED displeýiň arasyndaky aralykdyr. Has kiçi göwrümli displeý, has ýakyn aralyklary görmek üçin has amatlydyr, has uly aralyk displeýleri uzak aralyklary görmek üçin has gowudyr. Meýdanyň ululygyny saýlanyňyzda diňleýjiler üçin adaty görüş aralygyny göz öňünde tutuň.

Ightagtylygy:

 Ightagtylyk LED displeýiň ýagtylygy nokatlar bilen ölçelýär we ekranyň dürli yşyklandyryş şertlerinde näderejede işlejekdigini kesgitleýär. Ekranyňyz ýagty gurşawda ulanyljak bolsa, gowy görünmegini üpjün etmek üçin has ýokary ýagtylyk ekrany gerek bolup biler.

 Täzelenme bahasy:

 Täzelenme nyrhy Täzelenme tizligi, ekranyň şekilini täzeleýän sekuntda näçe gezek. Has ýokary täzeleniş tizligi hereketiň bulaşyklygyny peseldip, wideo görkezmegiň tekizligini ýokarlandyryp biler.

Kontrast gatnaşygy:

 Kontrast gatnaşygy Kontrast gatnaşygy ekranyň iň ýagty we garaňky bölekleriniň arasyndaky tapawudy ölçär. Has ýokary kontrast gatnaşygy ekranyň aýdyňlygyny we okalmagyny ýokarlandyryp biler.

Protectionokary gorag :

 Protectionokary gorag Ajaýyp gorag çäreleri LED displeýiniň ömrüni uzaldyp we ulanmagyň netijeliligini ýokarlandyryp biler. SRYLED ViuTV seriýaly LED displeýleri tozan, suw geçirmeýän we çaknyşmaga garşy. COB epoksi gatlagy bir wagtlar gowşak displeý üçin berk goragy üpjün edýär. Dökülmeler, täsirler, çyglylyk we duz sepýän poslama sebäpli ýüze çykýan meseleleri düýpli çözmek üçin göni çygly mata bilen arassalanyp bolýar.

Bu faktorlary göz öňünde tutup, zerurlyklaryňyza laýyk gelýän we ýokary hilli, janly wizuallary üpjün edýän kiçi göwrümli LED displeýi saýlap bilersiňiz.

 

Iş wagty: Maý-09-2023

baglanyşykly habarlar

Habaryňyzy goýuň