sahypa_banner

1. Önüm bilimleri

(1) Haýsy önümleri hödürläp bilersiňiz?

Içerki we açyk mahabatly LED displeýi, kärendesine alnan LED displeýi, stadionyň LED displeýi, afişanyň LED displeýi, taksi üçeginiň LED displeýi, ýeňil polýus LED displeýi, ýük awtoulagynyň / tirkeg LED displeýi, pol LED displeýi ýaly her dürli LED displeý öndürip bileris. aýdyň LED displeý, çeýe LED displeý we beýleki ýöriteleşdirilen LED displeýler.

(2) P2 P3 P3.9 P4 nämäni aňladýar ...?

P meýdança diýmekdir, goňşy iki piksel merkezi aralyk diýmekdir. P2 iki piksel aralygy 2mm, P3 piksel aralygy 3mm diýmekdir.

(3) P2.6, P2.9 we P3.91 LED displeýinde näme tapawut bar?

Olaryň esasy tapawudy çözgüt we aralyk aralygy. P-den soň san has kiçi, çözgüdi has ýokary we iň gowy görmek aralygy has gysga. Elbetde, olaryň ýagtylygy, sarp edilişi we ş.m.

(4) Täzelenme derejesi nämäni aňladýar?

Täzelenme tizligi ekranyň sekuntda näçe gezek täze şekil çekip biljekdigini aňladýar. Täzelenme derejesi näçe pes bolsa, şonça-da ýalpyldawuk bolýar. Göni ýaýlym, sahna, studiýa, teatr, LED displeý ekranynyň täzeleniş tizligi azyndan 3840Hz bolmaly. Açyk mahabaty ulanmak üçin 1920Hz-den ýokary täzeleniş tizligi gowy bolar.

(5) laýyk LED displeýi nädip saýlamaly?

Gurnama gurşawyňyzy (ýapyk / açyk), amaly ssenarilerini (mahabat / waka / klub / pol / potolok we ş.m.), ululygyny, mümkin boldugyça aralyk we býudjetini aýtmalysyňyz. Specialörite haýyşyňyz bar bolsa, iň gowy çözgüt tapmak üçin satuwlarymyza aýdyň.

(6) Içerki we açyk LED displeýiň arasynda näme tapawut bar?

Açyk LED displeýi suw geçirmeýän we ýokary ýagtylyga eýe, ýagyşly günlerde ulanylyp bilner we gün şöhlesiniň aşagynda aýdyň görünýär. Açyk LED displeýi içerde hem ulanyp bolýar, ýagtylygyny azaltmaly. Içerki LED displeýi diňe içerde ýa-da güneşli gündiz ýa-da gije (açyk) ulanyp bolýar.

(7) ingaýlym üçin LED displeý satyn alýarys, adatdan daşary ýagdaýlardan nädip saklanyp bileris?

LED displeý üçin ätiýaçlyk elektrik üpjünçiligini we kabul ediji kartany sazlap bileris, şonuň üçin signal we elektrik geçiriş meselesi bolmaz.

 

3. Hil

(1) Önümleriňiziň hiline nädip kepil geçip bilersiňiz?

Çig mal satyn almakdan başlap, gämä çenli her ädimde LED displeýini ýokary hilli üpjün etmek üçin berk gözegçilik ulgamy bar we ähli LED displeý iberilmezden azyndan 72 sagat öň synagdan geçirilmelidir.

(2) Haýsy hil şahadatnamalaryňyz bar?

LEDhli LED displeýleri CE, RoHS, FCC geçdi we käbir önümler CB we ETL şahadatnamasyny aldy.

(3) Haýsy gözegçi ulanýarsyňyz?

Esasan Novastar dolandyryş ulgamyny ulanýarys, zerur bolsa, müşderä görä Huidu, Xixun, Linsn we ş.m. dolandyryş ulgamyny hem ulanýarys'hakyky talap.

5. Önüm wagty

(1) Näçe wagt öndürmeli?

Bizde P3.91 LED displeýi bar, ony 3 günüň içinde iberip bolýar. Yzygiderli LED displeý tertibi üçin 7-15 iş güni önümçilik wagty gerek, ODM & OEM hyzmaty gerek bolsa, wagt ara alnyp maslahatlaşylmalydyr.

6. Satuw hyzmatyndan soň

(1) Önümiň kepillik wagty näçe wagt?

Kepillik möhletimiz 3 ýyl.

(2) Haýsy tehniki goldawyňyz bar?

Zawodymyza baranyňyzda mugt tehniki okuw hödürläp bileris. LED displeýi nädip birikdirmelidigini aýtmak üçin CAD birikmesiniň çyzgysyny we wideosyny berip bileris we inerener size uzakdan işlemegiň ýollaryny görkezip biler.

2.Kompaniýanyň görnüşi

(1) Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýamy?

 SRYLED 2013-nji ýyldan bäri professional LED displeý zawodydyr. Öz önümçilik liniýamyz bar we önümçilik kuwwatymyz aýda 3000 inedördül metrden gowrak.

4. Töleg

(1) Haýsy töleg möhletini kabul edýärsiňiz?

LED displeý önümçiliginden öň 30% goýum, ýüklemezden 70% balans kabul edýäris.

(2) Haýsy töleg usulyny kabul edýärsiňiz?

T / T, Western Union, PayPal, kredit kartoçkasy, nagt, L / C hemmesi gowy.

6. ippingük daşamak

(1) Haýsy bukjany ulanýarsyňyz?

Adatça LED displeýi gaplamak üçin silkme garşy agaç guty we hereketli uçuş korpusyny ulanýarys we her LED wideo paneli plastik halta bilen gowy gaplanýar.

 

(2) Haýsy ugratma usulyny ulanýarsyňyz?

Sargydyňyz gyssagly däl bolsa, deňizde eltip bermek gowy saýlawdyr (gapydan-gapy kabul ederliklidir), tygşytly. Sargyt gyssagly bolsa, uçar ýa-da Express arkaly DHL, FedEx, UPS, TNT ýaly gapy hyzmatyna iberip bileris.

(3) ippingük daşama wagty näçe wagt?

Deňiz ugratmak üçin adatça 7-55 iş güni, howa gatnawy 3-12 iş güni, Express 3-7 iş güni gerek.

Habaryňyzy goýuň


Habaryňyzy goýuň