sahypa_banner

Konsertler üçin ajaýyp LED displeýi nädip saýlamaly?

A saýlanyňyzdakonsert LED displeýi, birnäçe faktorlary göz öňünde tutmaly:

Piksel meýdançasy:

Piksel meýdançasy

Piksel meýdançasy aýratyn LED pikselleriň arasyndaky aralygy aňladýar. Has kiçi piksel meýdançasy has ýokary piksel dykyzlygyna getirýär, bu şekiliň hilini we düşnükliligini aňladýar, esasanam ekrana has ýakyn tomaşaçylar üçin. Uly konsert meýdançalarynda ýa-da açyk meýdanda geçiriljek çäreler üçin, 4 mm ýa-da ondan pes piksel meýdany maslahat berilýär.

 

Ightagtylyk we görmek burçy:

Ightagtylyk we görmek burçy

Ekranda, ýagty daşky gurşaw yşyklandyryş şertlerinde-de aýdyň görünmegi üpjün etmek üçin ýeterlik ýagtylyk bolmaly. Dürli pozisiýadan tomaşaçylary ýerleşdirmek üçin ýokary ýagtylyk derejesi we giň tomaşa burçy bolan LED displeýleri gözläň.

 

Ölçegi we aspekt gatnaşygy:

 

Ölçegi we aspekt gatnaşygy

Ueeriň talaplaryna we garaşylýan aralyk aralygyna görä LED displeýiň ululygyna we aspektine serediň. Uly ýerler optimal görünmek üçin has uly ekranlary ýa-da birnäçe displeýleri talap edip biler.

 

Çydamlylyk we howa geçirmezlik:

 

Çydamlylyk we howa geçirmezlik

Konsert açyk meýdanda ýa-da ekranyň elementlere täsir edip biljek şertlerinde geçirilse, howa geçirmeýän we çydamly LED displeýi saýlamak möhümdir. Tozandan we suwdan goramak üçin IP65 ýa-da has ýokary derejeli displeýleri gözläň.

 

Bahasy we çal terezini täzeläň:

 

Bahasy we çal terezini täzeläň

Täzelenme tizligi ekranyň mazmunyny nädip çalt üýtgedip biljekdigini kesgitleýär, çal reňk bolsa ekranyň öndürip biljek reňkleriniň we kölegeleriniň täsirine täsir edýär. Has ýokary wideo görkezişleri we janly wizuallar üçin has ýokary täzeleniş nyrhlary we çal ölçegli LED displeýleri saýlaň.

 

Dolandyryş ulgamy we birikme: 

 

Dolandyryş ulgamy we birikme

LED displeýiň umumy wideo formatlaryna laýyk gelýändigine we ulanyjylara amatly dolandyryş ulgamynyň bardygyna göz ýetiriň. Kameralar, media serwerleri ýa-da göni wideo ýazgylary ýaly dürli çeşmeler bilen birleşmek üçin çeýe birikme opsiýalaryny hödürlemeli.

 

Hyzmat we goldaw: 

 

Hyzmat we goldaw

Öndürijiniň ýa-da üpjün edijiniň abraýyna we ygtybarlylygyna serediň. Potensial meseleleri çözmek üçin kepillikleri, tehniki goldawy we müşderi hyzmat toparyny gözläň.

 

Býudjet: 

LED displeýleri aýratynlyklaryna, hiline we ululygyna baglylykda bahada ep-esli üýtgäp biler. Býudjetiňizi kesgitläň we islenýän spesifikasiýa bilen bahanyň arasynda iň oňat deňagramlylygy tapmaga synanyşyň.

 

Has anyk mazmuny bilmek isleseňiz, önüm geňeşçimiz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, size iň professional jogap bereris!


Iş wagty: 13-2023-nji maý

baglanyşykly habarlar

Habaryňyzy goýuň