sahypa_banner

“LED” 2022-nji ýylda uly göwrümli wakalary görkezýär

2022-nji ýylda epidemiýanyň täsirine garamazdan, uly göwrümli wakalarda LED displeýleri başga bir stili görkezdi.Soňky ýyllarda LED displeýleri kem-kemden has uly we has kesgitli ugurlara tarap ösdi we Mini / Micro LED, 5G + 8K we beýleki tehnologiýalaryň goldawy bilen LED displeýleriniň amaly ssenarileri has giňeldi we ajaýyplyk görkezildi gitdigiçe tolgundyryjy şöhle saçýar.

2022-nji ýylda üç sany uly göwrümli çäräni - Gyşky Olimpiýa oýunlaryny, 2022-nji ýyldaky Bahar festiwaly Gala we Katarda geçiriljek dünýä çempionatyny gözden geçireris.LED displeýleriň amaly görnüşlerini we olaryň arkasyndaky üpjünçilik zynjyryny öwreneris we LED displeý tehnologiýasynyň çalt ösmegine şaýat bolarys.

2022 Bahar baýramy Gala

2022-nji ýylda geçirilen CCTV Bahar Festiwaly Gala, sahna 720 dereje gümmez giňişligini döretmek üçin LED ekranlary ulanýar.Ekranly gümmeziň dizaýny zaly we esasy sahnany bökdençsiz edýär.4306 inedördül metr LED ekranlar, giňişlik çäklendirmelerini bozup, ýokary giňelýän üç ölçegli studiýa giňişligini emele getirýär.

Bahar baýramy Gala

Katar dünýä çempionaty

Katar dünýä çempionaty 2022-nji ýylyň 21-nji noýabrynda resmi taýdan başlar. Olaryň arasynda Hytaýyň LED displeýleriniň “şekili” hemme ýerde bar.Gözegçiliklere görä, Hytaýyň TOP LED displeý üpjünçileri, LED ekranlaryny üpjün etmek üçin Dünýä çempionatyna ýygnandylar westadionyň LED ekranlaryçäre üçin.Studiýa LED ekranywe beýleki displeý önümleri halkara ýaryşlarynda hytaý elementleriniň birine öwrüldi.

Gyşky Olimpiýa oýunlary

Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda “LED” ekran tehnologiýasy esasy basgançagy LED ekrany, buz şarlawuk LED ekrany, buz LED kub, buz bäş halka we gar ýagýan fakel ýaly ähli esasy basgançagy gurdy.Mundan başga-da, arenada, buýruk merkezinde, ýaryş meýdançalarynda, studiýalarda, baýrak gowşurylyş sahnasynda we beýleki ýerlerde gyşky Olimpiýa oýunlarynyň içinde we daşynda LED displeýler hem bar.

Gyşky Olimpiýa

Bu ýyl birnäçe uly göwrümli wakalardan görnüşi ýaly, hadysalarda LED displeýleriň ulanylmagy aşakdaky aýratynlyklary görkezýär:

1. -okary kesgitleme.Esasanam ýüzlerçe şäher we müňlerçe ekran bilen dolandyrylýan içerki uly göwrümli çäreler üçin 5G + 8K tehnologiýasy Gyşky Olimpiýa oýunlary, Bahar baýramy Gala we Orta güýz festiwaly gala ýaly çärelerde giňden ulanylýar.

2. Dürli görnüşli görnüşler.Dürli görnüşli wizual effektleriň talaplaryna laýyklykda, LED displeýi diňe bir suratyň ýönekeý ýaýlymy däl, suratyň esasy mowzugyna hem öwrülip biler.Nakedalaňaç gözli 3D we XR ýaly dürli tehnologiýalaryň birleşmegi bilen ekranyň oýnap biljek roly kem-kemden artýar.

Her niçigem bolsa, Hytaýyň LED displeýi has uly ösüş potensialyny görkezýär.2022-nji ýyl geçdi we ýakyn 2023-nji ýylda LED displeýleriň has tolgunma görkezmegine garaşýarys.


Iş wagty: -20anwar-13-2023

Habaryňyzy goýuň