sahypa_banner

Led displeýiňizi nädip netijeli saklamaly?

LED displeýleri ünsi çekmek we dinamiki wizual tejribe döretmek isleýän kärhanalar üçin meşhur saýlawdyr.Şeýle-de bolsa, islendik tehnologiýa bölegi ýaly, iň oňat işlemegini dowam etdirmek üçin yzygiderli tehniki hyzmat etmegi talap edýärler.Bu blogda, LED displeýiňizi netijeli saklamak üçin käbir maslahatlary öwreneris.

 

Bejeriş bilen LED displeý

1. Daşky gurşawy gurak saklaň

LED displeýler çyglylyga duýgur näzik böleklerden durýar.Ekranyň mümkin boldugyça gurak gurşawyny saklamak möhümdir.Bu ekrany çygly ýerlerde ulanmakdan ýa-da ýagyşa ýa-da gar ýagmazlygy aňladýar.Ekranyň çyglylygy bar bolsa, içki bölekleriň poslamagyna, gysga utgaşmagyna we zaýalanmagyna sebäp bolup biler.

2. Durnukly elektrik üpjünçiligini we ýerüsti goragy üpjün ediň

LED displeýiň dogry işlemegi üçin durnukly elektrik üpjünçiligi we toprakdan goramak möhümdir.Elektrik üpjünçiliginiň durnukly we ygtybarlydygyna, toprak goragynyň ýeterlikdigine göz ýetiriň.Ekrany howa şertlerinde, esasanam ýyldyrym tupanlarynda ulanmakdan gaça duruň.

 

Nýu-Yorkork LED displeýi

3. Giňeldilen döwürler üçin doly ýagtylyk ekranlaryndan gaça duruň

Whitehli ak, ähli gyzyl, ähli ýaşyl ýa-da gök ýaly doly ýagtylyk ekranlaryny uzak wagtlap ulanmak, elektrik liniýasynyň gyzmagyna sebäp bolup, yşyk çyralarynyň zaýalanmagyna we ekranyň ömrüniň azalmagyna sebäp bolup biler.Munuň öňüni almak üçin ekranyňyzda dürli reňkleri we ýagtylyk derejelerini ulanyň.

4. Ekranyňyza dynç almak üçin wagt beriň

Uly LED displeýlerde günde azyndan iki sagat dynç alyş wagty bolmaly.Rainagyş möwsüminde, içerki komponentleriň çygly bolmazlygy üçin ekrany hepdede azyndan bir gezek ulanmak möhümdir, bu displeý täzeden açylanda gysga zynjyryň döremegine sebäp bolup biler.

 

stadion bilen deňsizlige sebäp boldy

5. Dogry kommutasiýa yzygiderliligine eýeriň

LED displeýiňizi açanyňyzda we öçüreniňizde içerki böleklere zeper ýetirmezlik üçin dogry yzygiderliligi ýerine ýetiriň.Ilki bilen dolandyryş kompýuterini açyň we kadaly işlemegine rugsat beriň.Soňra, LED ekrany açyň.Ekrany öçüreniňizde ilki muny ýerine ýetiriň we soňra kompýuteri öçüriň.

6. Ekranyňyzy yzygiderli arassalaň we saklaň

LED displeýiňiz belli bir wagt bäri ulanylandan soň, ony yzygiderli arassalamak möhümdir.Çygly mata ulanmazlyk üçin seresap boluň, ýüzüni ýuwaşlyk bilen süpürmek üçin polotensany we alkogoly ulanyň.Boş nurbatlary berkitmek ýa-da zeper ýeten bölekleri çalyşmak ýaly yzygiderli tehniki hyzmat, ekranyňyzyň ömrüni uzaldyp biler.

 

Her gün abatlaýyş bilen LED displeý

7. Kesgitli zatlardan gaça duruň

LED displeýiň üstü näzik we ýiti zatlar bilen aňsatlyk bilen çyzyp ýa-da zaýalanyp bilýär.Ekrana zeper ýetirip biljek islendik zady ekrandan uzakda saklaň.Gorag ekranlaryny ýa-da päsgelçilikleri oturtmak ýaly passiw we işjeň gorag zyýanyň öňüni alyp biler.

8. Ekranyňyzy yzygiderli barlaň

LED displeýiniň kadaly işleýändigine göz ýetiriň.Diňe hünärmenler ekranyň içki zynjyryna degmeli.Mesele bar bolsa, degişli çäreleri görmek üçin hünärmen tehniklere habar beriň.

 

Sözümiň ahyrynda, LED displeýiňizi netijeli saklamak yzygiderli üns we aladany talap edýär.Bu maslahatlara eýerip, ekranyňyzyň iň oňat işlemegini we birnäçe ýyllap ygtybarly hyzmat bermegini üpjün edip bilersiňiz.

 

LED displeýi mahabatlandyryň

 


Iş wagty: Apr-07-2023

Habaryňyzy goýuň